Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ.
KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK VENKOVNÍ POSILOVNY JE POVINEN SEZNÁMIT SE S NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT PROVOZNÍ POKYNY.

 

Využití víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem

 1. Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem je majetkem městské společnosti TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, která je také zároveň jeho provozovatelem.
 2. Hřiště bylo vybudováno z padesátiprocentní dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z národního programu podpory cestovního ruchu „Cestování dostupné všem“ a je určeno pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti.
 3. Víceúčelové sportovní hřiště zahrnuje:
  • sportovní hřiště na míčové hry o rozměrech 31 x 15 m,
  • malou horolezeckou stěnu – boulder vysokou 4 m,
  • venkovní posilovnu s pěti posilovacími stroji,
  • technické a sociální zázemí s půjčovnou sportovních potřeb.
 4. Hřiště slouží především k provozování míčových her (malá kopaná, volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, tenis, „líný“ tenis, badminton). Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele.

 

Vstup do prostoru HŘIŠTĚ

 1. Vstup na hřiště je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo při použití Městské karty a zaplacení vstupného prostřednictvím automatického systému odbavování zákazníků. Městské karty lze zakoupit a dobít na pokladnách ostatních sportovišť.
 2. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje dodržovat tento návštěvní řád, dbát pokynů personálu hřiště a řídit se pokyny na vývěskách i dodatkových a informačních tabulkách.
 3. Provozní doba hřiště a její případné změny budou vyvěšeny na informační tabuli u vstupu na hřiště a také na webových stránkách www.bazenusti.cz.
 4. Dětem mladším 12 let je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 5. Rezervace hřiště lze provádět přes rezervační systém na webových stránkách www.bazenusti.cz.
 6. Vstup je povolen pouze ve vhodné a čisté obuvi.
 7. Pokud se objednavatel nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště, po uplynutí 10 minut od začátku rezervované doby je hřiště volně k dispozici veřejnosti či jinému platícímu zájemci.
 8. Vybíráním poplatků za provoz hřiště je pověřen správce hřiště (případně jiný zástupce provozovatele) dle ceníku pronájmu, uvedeném na webových stránkách www.bazenusti.cz.
 9. Vedení hřiště může vyčlenit hodiny pro hromadné akce a sportovní organizace. V těchto hodinách není hřiště nebo jeho část přístupná veřejnosti.
 10. Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště (v případě jeho nepřítomnosti jiný pověřený zástupce).
 11. Poslední vstup vždy 1 hodinu před koncem provozní doby.
 12. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé situaci neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.
 13. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz, zakoupené vstupné se nevrací.
 14. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce hřiště (případně zástupce provozovatele) oprávněn vykázat uživatele ze hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu.
 15. Po ukončení činnosti je uživatel povinen areál v pořádku uzamknout a předat klíče správci, pokud správce neurčí jinak.


 Povinnosti uživatelů HŘIŠTĚ

Uživatelé jsou povinni:

 • využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
 • dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
 • chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
 • dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
 • zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci hřiště popř. policii ČR na tel. číslo 158


Je zakázáno:

 • znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sítě, sloupky, branky, oplocení, stroje apod.),
 • odhazovat odpadky mimo nádoby k tomuto účelu určené,
 • vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky apod.),
 • vstup dětem do 12 let bez doprovodu osoby starší 18 let,
 • kouření v celém areálu hřiště,
 • konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog,
 • vstup podnapilým osobám,
 • vstup psům a jiným zvířatům do areálu,
 • svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, neomezovat ani neobtěžovat nejbližší okolí,
 • jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu,
 • pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu městské společnosti TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí.


Ostatní:

 1. Veškerá sportovní činnost uživatele hřiště je na jeho vlastní nebezpečí.
 2. Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci a větší obnosy peněz. V případě nadstandartní finanční částky nebo věcí v hodnotě nad 5 000 Kč, je návštěvník povinen požádat o úschovu u obsluhy hřiště. Při předání věcí do úschovy a při vyzvednutí z úschovy je nutno prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti opatřeným fotografií. O převzetí věci do úschovy bude návštěvníkovi předán doklad o úschově. Tato služba je zpoplatněna částkou 10 Kč.
 3. Správce ani provozovatel neručí za ztrátu příp. poškození osobních věcí uživatelů hřiště, které nebyly uloženy do úschovny u obsluhy hřiště.
 4. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí návštěvník vlastní neopatrností, neukázněností, nedbalostí či porušením návštěvního řádu atrakce nenese provozovatel odpovědnost.
 5. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 6. Seznámení s tímto řádem je povinností všech organizátorů (pořadatelů resp. pedagogického dozoru) skupiny cvičenců (sportovců). Ostatní zájemci se musí seznámit s provozním řádem před užíváním sportovních ploch.
 7. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je nájemce oprávněn jej ze sportoviště vykázat.

 

Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem bylo vybudováno v roce 2016 městskou společností TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí za přispění dotace přidělené od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z národního programu podpory cestovního ruchu „Cestování dostupné všem“.

Znění návštěvního řádu schválili jednatelé městské společnosti TEPVOS spol. s r.o.
Návštěvní řád je platný od 1. 6. 2016.


Sdílet!